The incredible longing for the sun and the need to break away from the busy everyday life resulted in a quick planning of our trip to Tel Aviv. In the past, we planned to visit Israel, but we had security concerns because the country is in a constant political conflict. In just 5 hours, we got from cold Poland to hot Israel. Despite only 4 days of stay, all our expectations were met. The city gave us beautiful weather, the opportunity to relax on the beach and stunning architecture.

Niesamowita tęsknota za słońcem i potrzeba oderwania się od pracowitej codzienności zaskutkowały szybkim zaplanowaniem naszego wyjazdu do Tel Awiwu. W przeszłości planowaliśmy odwiedzić Izrael, ale mieliśmy obawy dotyczące bezpieczeństwa ze względu na to że kraj jest w nieustannym konflikcie politycznym. W zaledwie 5h przemieściliśmy się z mroźnej Polski do gorącego Izraela. Mimo jedynie 4 dni pobytu wszystkie nasze oczekiwania zostały spełnione. Miasto podarowało nam piękną pogodę, możliwość relaksu na plaży i zachwycającą architekturę.

City Centre (Centrum miasta)

The Tel Aviv Center is modern and full of life, very much like European cities. Walking through crowded streets, you can say that the city is not cluttered, but it is neglected, and the air seems dense.

Centrum Tel Awiwu jest nowoczesne i pełne życia, w dużej mierze bardzo przypominające europejskie miasta. Spacerując tłocznymi ulicami można stwierdzić że miasto nie jest zaśmiecone, jednak jest zaniedbane, a powietrze wydaje się gęste.

Lying on one of the local beaches you can have an impression that the panorama of the city is constantly changing, many new buildings are being built, but old buildings are no longer used.

If you have heard about ghost buildings, there is no shortage of them in Tel Aviv. This is how you can call some of the places that stand in the middle of popular stores or restaurants. Between such great contrasts of poverty and prosperity, one can not pass by indifferently.

Leżąc na jednej z lokalnych plaż można mieć wrażenie że panorama miasta bez przerwy się zmienia, powstaje wiele nowych budynków, za to stare budowle przestają być użytkowane.

Jeżeli słyszeliście o budynkach widmo, w Tel Awiwie ich nie brakuje. Właśnie tak można nazwać niektóre z miejsc, które stoją pomiędzy popularnymi sklepami czy restauracjami. Między tak wielkimi kontrastami biedy i zamożności nie jest się w stanie przejść obojętnie.

Beaches in Tel Aviv are very clean and tidy. The beautiful promenade along the waterfront gives you the possibility of walking or riding an electric bicycle to many popular attractions. There is even one bay in which there are three completely different beaches: the first for orthodox Jews, the second for homosexuals and the third for people with dogs. What may seem paradoxical to us, is normal for the residents of Tel Aviv and testifies to their tolerance.

Plaże w Tel Awiwie są bardzo czyste i zadbane. Przepiękna promenadą wzdłuż nabrzeża ma się możliwość dojścia lub dojechania elektrycznym rowerem do wielu atrakcji. Istnieje nawet jedna zatoczka w której znajdują się trzy kompletnie różne plaże: pierwsza dla ortodoksyjnych żydów, druga dla homoseksualistów, a trzecia dla osób z psami. Co dla nas może się wydawać paradoksalne, dla mieszkańców Tel Awiwu jest normalne i świadczy o ich tolerancyjności.

Old Jaffa

Jaffa is the oldest part of Tel Aviv and an ancient port city where Jonah, Solomon and St. Peter made biblical history. It’s full of charming art galleries, flea markets and historical buildings providing an interesting contrast to the modern parts in the north.

Jaffa to najstarsza część Tel Awiwu i starożytne miasto portowe, w którym Jonasz, Salomon i św. Piotr tworzyli historię biblijną. Jest pełna uroczych galerii sztuki, pchlich targów i historycznych budynków, stanowiących ciekawy kontrast do nowoczesnych części miasta na północy.

If touring Jaffa you shouldn’t miss the port. It’s an enchanting place with fish restaurants and interior design galleries at your footstep. You can see the fresh fish being brought by the fisherman and cooked directly in front of you. Shrimps, calamari or tilapia, it’s your choice.

Jeśli zwiedzacie Jaffę, nie możecie pominąć portu. To urocze miejsce, w którym znajdują się restauracje rybne i galerie wnętrz. Można zobaczyć jak świeże ryby zostają przynoszone przez rybaka i przyrządzane bezpośrednio przed tobą. Krewetki, kalmary lub tilapia, to Ty wybierasz co najbardziej Ci odpowiada.

White City (Białe Miasto)

Tel Aviv is also called the “White City” due to the fact that it has the largest number of buildings built in Bauhaus and international style in the world. In the 1930s, over 4,000 buildings were built by Jewish architects who fled to Palestine from Nazi Germany. The Bauhaus Center in Dizengoff offers guided tours twice a week.

Tel Awiw jest również nazywany “Białym Miastem” ze względu na to że znajduje się w nim największa na świecie liczba budynków wybudowanych w stylu Bauhaus i międzynarodowym. W latach 30. XX wieku zostało wybudowane ponad 4000 budynków przez żydowskich architektów którzy uciekli do Palestyny z nazistowski Niemiec. Bauhaus Center w Dizengoff oferuje dwa razy w tygodniu wycieczki z przewodnikiem.

Summary (Podsumowanie)

Tel Aviv charged our batteries! Despite the unpleasant controls at the airport, we would undoubtedly repeat the trip once again. Tel Aviv is an unusual city, in its own way very European, and more often in skyscrapers and yet having its own unusual history.

Tel Awiw naładował nasze akumulatory! Mimo nieprzyjemnej kontroli na lotnisku, bez wątpienia powtórzylibyśmy wyjazd raz jeszcze. Tel Awiw to niezwykłe miasto, na swój sposób bardzo europejskie, coraz liczniejsze w drapacze chmur a mimo wszystko posiadające swoją niezwykła historię.

Sample Prices (Przykładowe ceny)

1 EUR – 4,15 ILS

1 PLN – 0,99 ILS

Water – Woda 5 ILS

Juice – Sok 9 ILS

Beer – Piwo 10 ILS

Beer in a local – Piwo w lokalu 22 ILS

Wine – Wino 30 ILS

Fresh juice – Świeżo wyciskany sok 20 ILS

Pizza 50 ILS

Salad – Sałatka 45 ILS

Falafel 20 ILS

Hummus 5 ILS

Chips – Chipsy 17 ILS

Cookies – Ciastka 15 ILS

Olives – Oliwki 10 ILS

Bread – Chleb 11 ILS

Chocolate – Czekolada 6 ILS

Useful Tips (Przydatne porady)

  • Sabbath is Judaism’s day of rest and seventh day of the week, on which from a few minutes before sunset on Friday evening until the appearance of three stars in the sky on Saturday night most of the restaurants, cafes and shops will be closed.
  • Google Maps’ Public Transport feature is a great and accurate way to see how to get around Tel Aviv.
  • We recommend you to be in your terminal about 3 hours before departure as the customs might investigate you longer than on other airports. Answer all questions honestly and politely, assuming you have nothing to hide you will be allowed in and out without any problem.

 

  • Szabat jest dniem odpoczynku i siódmym dniem tygodnia, który trwa od kilku minut przed zachodem słońca w piątkowy wieczór, aż do pojawienia się trzech gwiazd na niebie w sobotni wieczór, większość restauracji, kawiarni i sklepów jest zamknięta.
  • Funkcja transportu publicznego Map Google to świetny i dokładny sposób na dowiedzenia się jak poruszać się po Tel Awiwie.
  • Zalecamy, abyś był w swoim terminalu około 3 godziny przed odlotem, ponieważ służby celne mogą prowadzić kontrolę dłużej niż na innych lotniskach. Odpowiadaj na wszystkie pytania szczerze i grzecznie, zakładając że nie masz nic do ukrycia, będziesz mógł wejść i wyjść bez problemu.