When booking our apartment in Croatia we didn’t think about the attractions in the surrounding area as we mainly craved for great weather. On our way to Tisno we noticed street signs guiding to the Krka National Park and decided to research what it’s all about.

Rezerwując nasz apartament w Chorwacji, nie myśleliśmy o atrakcjach w okolicy, ponieważ chcieliśmy przede wszystkim cieszyć się wspaniałą pogodą. W drodze do Tisno zauważyliśmy znaki drogowe prowadzące do Parku Narodowego Krka i postanowiliśmy więc sprawdzić co to za miejsce.

About the park

Being situated in the beautiful Šibenik – Knin county, it is the second most visited national park in Croatia and encloses an area of 109 square kilometers along the Krka River. As well as the lower part of Čikola river. The Krka National Park is an enormous, mostly unchanged region of exceptional and multifaceted natural value, and includes one or more preserved or insignificantly altered ecosystems.

Położony w pięknym regionie Šibenik – Knin, jest drugim najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Chorwacji i obejmuje obszar 109 kilometrów kwadratowych wzdłuż rzeki Krka. Podobnie jak dolna część rzeki Čikola. Park Narodowy Krka jest ogromnym, w większości nienaruszonym regionem o wyjątkowej i różnorodnej wartości przyrodniczej i obejmuje jeden z niewielu dobrze zachowanych lub nieznacznie zmienionych ekosystemów.

Getting to Krka National Park

The most comfortable way to explore the park is by car as you need to drive between the five main entrances: Skradin, Lozovac, Roški Slap, Krka Monastery and Burnum. If you are coming from Split it might take you around 1,5 hour, from Zadar 1 hour and from Šibenik 20 minutes.

In case you don’t have a car there is some options to get a bus from the cities mentioned above. There’s also a possibility of doing a day trip with one of the local tour guides.

Najwygodniejszym sposobem zwiedzania parku jest jazda samochodem ze względu na to że trzeba się przemieszczać pomiędzy pięcioma głównymi wejściami: Skradin, Lozovac, Roški Slap, Klasztor Krka i Burnum. Jeśli przyjeżdżasz ze Splitu, podróż zajmie Ci około 1,5 godziny, z Zadaru 1 godzinę, a  Szybenika 20 minut. 

Jeśli nie masz samochodu, możesz skorzystać z autobusu z wyżej wymienionych miast. Istnieje również możliwość zrobienia jednodniowej wycieczki z jednym z lokalnych przewodników.

Roški slap

After seeing the remote Visovac Monastery we spent the most of our time at Roški slap. An area with beautiful waterfalls, some educational hiking paths and an old mill which has been transformed into a multifunctional area for tourists. There is a traditional dalmatian restaurant called “Konoba Kristijan”. You can try dalmatian prosciutto or some other domestic meals whilst dipping your feet into a waterfall. In addition to that there is a workshop for children, a museum of local tradition and a place where you can see how processing corn traditionally looked like.

Po obejrzeniu odległego klasztoru Visovac spędziliśmy większość czasu w Roški slap. Obszar z pięknymi wodospadami, edukacyjnymi szlakami pieszymi i starym młynem, który został przekształcony w wielofunkcyjny teren dla turystów. Jest tam tradycyjna dalmatyńska restauracja “Konoba Kristijan”. Możesz spróbować dalmatyńskiego prosciutto lub innych domowych dań podczas zanurzania stóp w wodospadzie. Oprócz tego odbywają się warsztaty dla dzieci, jest muzeum lokalnej tradycji i miejsce, w którym można zobaczyć, jak tradycyjnie wyglądała obróbka zboża.

The educational hiking trails can be chosen by difficulty. We decided to take a trail around waterfalls looking like stairs and wandered into a more difficult path which led us to a pre historical cave Oziđana pećina (5000 BC to about 1500 BC). Some years ago an archaeological study revealed various artefacts showing the history of this place: stone tools, stone knives and  animal bones inside the cave.

 Edukacyjne szlaki turystyczne można wybierać według trudności. My zdecydowaliśmy się na szlak wokół wodospadów wyglądających jak schody i weszliśmy na trudniejszą ścieżkę, która doprowadziła nas do prehistorycznej jaskini Oziđana pećina (5000 pne – 1500 pne). Kilka lat temu archeologiczne badania ujawniły tam artefakty ujawniające historię tego miejsca: kamienne narzędzia, kamienne noże, i różne kości zwierzęce wewnątrz jaskini.

Near the cave you have the opportunity to see Roški slap from an incredibly beautiful perspective. With a view overlooking waterfalls and surrounding mountains, it is worth stopping and resting moments after an exhausting climb to the top.

W pobliżu jaskini mieliśmy okazję zobaczyć Roški Slap z niesamowicie pięknej perspektywy. Z widokiem na takie wodospady i okoliczne góry warto zatrzymać się i odpocząć chwile po wyczerpującej wspinaczce na szczyt.

Useful Tips

  • only 10,000 visitors are permitted at any one time at Skradinski Buk – so be sure to secure your tickets in advance. You can use to following website to find more information: www.parkovihrvatske.hr/webshop
  • as some of the areas allow swimming during the summer months you should take swimming gear with you
  • W Skradinski Buk dozwolone jest jednorazowo tylko 10 000 odwiedzających, dlatego pamiętaj o wcześniejszym zarezerwowaniu biletów. Możesz użyć następującej strony internetowej aby znaleźć więcej informacji: www.parkovihrvatske.hr/webshop
  • ponieważ niektóre obszary pozwalają na pływanie w miesiącach letnich warto zabrać ze sobą strój kąpielowy.