EXPLORENATION

A couple from Poland in their early twenties who share their passion for travelling, food and photography.

Category: Croatia

The Beautiful Krka National Park

When booking our apartment in Croatia we didn’t think about the attractions in the surrounding area as we mainly craved for great weather. On our way to Tisno we noticed street signs guiding to the Krka National Park and decided to research what it’s all about.

When booking our apartment in Croatia we didn’t think about the attractions in the surrounding area as we mainly craved for great weather. On our way to Tisno we noticed street signs guiding to the Krka National Park and decided to research what it’s all about.

Rezerwując nasz apartament w Chorwacji, nie myśleliśmy o atrakcjach w okolicy, ponieważ chcieliśmy przede wszystkim cieszyć się wspaniałą pogodą. W drodze do Tisno zauważyliśmy znaki drogowe prowadzące do Parku Narodowego Krka i postanowiliśmy więc sprawdzić co to za miejsce.

About the park

Being situated in the beautiful Šibenik – Knin county, it is the second most visited national park in Croatia and encloses an area of 109 square kilometers along the Krka River. As well as the lower part of Čikola river. The Krka National Park is an enormous, mostly unchanged region of exceptional and multifaceted natural value, and includes one or more preserved or insignificantly altered ecosystems.

Położony w pięknym regionie Šibenik – Knin, jest drugim najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Chorwacji i obejmuje obszar 109 kilometrów kwadratowych wzdłuż rzeki Krka. Podobnie jak dolna część rzeki Čikola. Park Narodowy Krka jest ogromnym, w większości nienaruszonym regionem o wyjątkowej i różnorodnej wartości przyrodniczej i obejmuje jeden z niewielu dobrze zachowanych lub nieznacznie zmienionych ekosystemów.

Getting to Krka National Park

The most comfortable way to explore the park is by car as you need to drive between the five main entrances: Skradin, Lozovac, Roški Slap, Krka Monastery and Burnum. If you are coming from Split it might take you around 1,5 hour, from Zadar 1 hour and from Šibenik 20 minutes.

In case you don’t have a car there is some options to get a bus from the cities mentioned above. There’s also a possibility of doing a day trip with one of the local tour guides.

Najwygodniejszym sposobem zwiedzania parku jest jazda samochodem ze względu na to że trzeba się przemieszczać pomiędzy pięcioma głównymi wejściami: Skradin, Lozovac, Roški Slap, Klasztor Krka i Burnum. Jeśli przyjeżdżasz ze Splitu, podróż zajmie Ci około 1,5 godziny, z Zadaru 1 godzinę, a  Szybenika 20 minut. 

Jeśli nie masz samochodu, możesz skorzystać z autobusu z wyżej wymienionych miast. Istnieje również możliwość zrobienia jednodniowej wycieczki z jednym z lokalnych przewodników.

Roški slap

After seeing the remote Visovac Monastery we spent the most of our time at Roški slap. An area with beautiful waterfalls, some educational hiking paths and an old mill which has been transformed into a multifunctional area for tourists. There is a traditional dalmatian restaurant called “Konoba Kristijan”. You can try dalmatian prosciutto or some other domestic meals whilst dipping your feet into a waterfall. In addition to that there is a workshop for children, a museum of local tradition and a place where you can see how processing corn traditionally looked like.

Po obejrzeniu odległego klasztoru Visovac spędziliśmy większość czasu w Roški slap. Obszar z pięknymi wodospadami, edukacyjnymi szlakami pieszymi i starym młynem, który został przekształcony w wielofunkcyjny teren dla turystów. Jest tam tradycyjna dalmatyńska restauracja “Konoba Kristijan”. Możesz spróbować dalmatyńskiego prosciutto lub innych domowych dań podczas zanurzania stóp w wodospadzie. Oprócz tego odbywają się warsztaty dla dzieci, jest muzeum lokalnej tradycji i miejsce, w którym można zobaczyć, jak tradycyjnie wyglądała obróbka zboża.

The educational hiking trails can be chosen by difficulty. We decided to take a trail around waterfalls looking like stairs and wandered into a more difficult path which led us to a pre historical cave Oziđana pećina (5000 BC to about 1500 BC). Some years ago an archaeological study revealed various artefacts showing the history of this place: stone tools, stone knives and  animal bones inside the cave.

 Edukacyjne szlaki turystyczne można wybierać według trudności. My zdecydowaliśmy się na szlak wokół wodospadów wyglądających jak schody i weszliśmy na trudniejszą ścieżkę, która doprowadziła nas do prehistorycznej jaskini Oziđana pećina (5000 pne – 1500 pne). Kilka lat temu archeologiczne badania ujawniły tam artefakty ujawniające historię tego miejsca: kamienne narzędzia, kamienne noże, i różne kości zwierzęce wewnątrz jaskini.

Near the cave you have the opportunity to see Roški slap from an incredibly beautiful perspective. With a view overlooking waterfalls and surrounding mountains, it is worth stopping and resting moments after an exhausting climb to the top.

W pobliżu jaskini mieliśmy okazję zobaczyć Roški Slap z niesamowicie pięknej perspektywy. Z widokiem na takie wodospady i okoliczne góry warto zatrzymać się i odpocząć chwile po wyczerpującej wspinaczce na szczyt.

Useful Tips

  • only 10,000 visitors are permitted at any one time at Skradinski Buk – so be sure to secure your tickets in advance. You can use to following website to find more information: www.parkovihrvatske.hr/webshop
  • as some of the areas allow swimming during the summer months you should take swimming gear with you
  • W Skradinski Buk dozwolone jest jednorazowo tylko 10 000 odwiedzających, dlatego pamiętaj o wcześniejszym zarezerwowaniu biletów. Możesz użyć następującej strony internetowej aby znaleźć więcej informacji: www.parkovihrvatske.hr/webshop
  • ponieważ niektóre obszary pozwalają na pływanie w miesiącach letnich warto zabrać ze sobą strój kąpielowy.
No Comments on The Beautiful Krka National Park

Our Holidays in Croatia

The town of Tisno is located in a very convenient area for people wishing to explore the Dalmatian area by car. Unlike the bigger cities it is a much quieter location, far from the tourist crowd and night life.

Our decision on this year’s holiday destination has been affected by many factors. We planned to spend a little money and only had 10 days to rest. In addition, we didn’t take into account trips organized by travel agencies, because we love adrenaline when planning a vacation on our own. The prices of airline tickets for the corresponding dates unfortunately was not attractive. Eventually we decided to go to sunny Croatia – by car.

Na naszą decyzję celu tegorocznych wakacji złożyło się wiele czynników. Planowaliśmy wydać niewiele pieniędzy i dysponowaliśmy jedynie 10 dniami na wypoczynek. Dodatkowo nie braliśmy pod uwagę wycieczek organizowanych przez biura podróży, gdyż kochamy adrenalinę przy planowaniu wypoczynku na własną rękę. Ceny biletów lotniczych na odpowiadające nam terminy niestety nie były atrakcyjne. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wyjazd do słonecznej Chorwacji – samochodem.

Traveling by car is a great way to explore other countries.

Planning our stay in Dalmatia began with the preparation of the route. We traveled through the Czech Republic, Austria and Slovakia. The first resting place on the road was Wiener Neustadt, a city near Vienna, where we found an accommodation with a very reasonably price. On the way back we decided to stay at Orea Resort Santon, which is located on the outskirts of the Czech town of Brno. Both places proved to be very good for a one night stop.

Podróż samochodem to świetna okazja na zwiedzenie po drodze również innych państw.

Planowanie naszego pobytu w Dalmacji zaczęliśmy od przygotowania trasy. Przejechaliśmy przez Czechy, Austrię i Słowację. Miejscem pierwszego odpoczynku w drodze było Wiener Neustadt, miasto nieopodal Wiednia, w którym znaleźliśmy nocleg w bardzo przystępnej cenie. W drodze powrotnej postanowiliśmy zatrzymać się w Orea Resort Santon, który mieści się na obrzeżach czeskiej miejscowości Brno. Oba miejsca sprawdziły się bardzo dobrze jako jednonocny przystanek.

Our landing place was Tisno – a charming, peaceful town situated between Split and Zadar. By booking.com, we booked a large, modern room with a beautiful view of a quiet Mediterranean bay. Apartment Antonio we can sincerely recommend, especially for the sake of pleasant, helpful service, cleanliness and great location. (By clicking on this link you will get a 15 € discount for the next booking) An additional advantage is the restaurant located on the ground floor of the building right next to the water. You can eat fresh Croatian dishes enjoying a wonderful sunset view. What more could you want!

Naszą przystanią była miejscowość Tisno – urokliwe, spokojne miasteczko położone między Splitem a Zadarem. Przez stronę booking.com, zarezerwowaliśmy duży, nowoczesny pokój z pięknym widokiem na cichą zatokę Morza Śródziemnego. Apartament Antonio możemy szczerze polecić, szczególnie ze względu na przesympatyczną, pomocną obsługę, czystość i świetną lokalizację. (Klikając na ten link dostaniesz 60zł rabatu na następną rezerwację). Dodatkowym atutem jest restauracja mieszcząca się na parterze budynku zaraz obok wody. Możemy w niej zjeść świeże dania kuchni chorwackiej ciesząc się wspaniałym widokiem na zachód słońca. Czego chcieć więcej!

Tisno is located in a very convenient area for people wishing to explore the Dalmatian area by car. Unlike the bigger cities it is in a much quieter location, far from the tourist crowd and night life. The town is famous for its popular Soundwave music festival, which attracts young people from all over Europe every year. In addition to the small towns near our hotel, we also had the opportunity to visit Šibenik, Zadar and Krka National Park, which will have separate posts on the blog soon.

Tisno jest położone w bardzo dogodnej okolicy dla ludzi, którzy chcą zwiedzić tereny Dalmacji samochodem. W przeciwieństwie do większych miast jest to znacznie spokojniejsza lokalizacja, z dala od tłumu turystów i życia nocnego. Miejscowość słynie jednak z popularnego festiwalu muzycznego Soundwave, który co roku przyciąga młodych ludzi z całej Europy. Oprócz małych miejscowości w pobliżu naszego hotelu, mieliśmy okazję zwiedzić również miejscowość Szybenik, Zadar oraz Park Narodowy Krka, o których osobne posty pojawią się na blogu już wkrótce.

Useful information:

When deciding on a car trip you have to remember to buy car vignettes that you will find in kiosks, fuel stations and shops just outside the border (Austria, Czech Republic, Slovakia). As well as payments for the motorway in Croatia. The total cost in both directions was about 100€.

September in Croatia is a risk in terms of weather. We unfortunately missed a few days because of great floods, which particularly affected the region where we were staying.

In Croatia, the currency is Kuna, in Austria Euro and in Czech Republic there are Czech crowns.

The town of Tisno and the nearby towns are, however, very small. So remember to have cash on hand.

One of the best souvenirs you can bring from Croatia is the wonderful regional products – smoked ham, olives, olive oil, wine, beer.

Krka National Park is a large region, with an area of ​​109 km². It is worth to spend the whole day on his sightseeing.

Przydatne informacje:

Decydując się na podróż autem musicie pamiętać o wykupieniu winiet samochodowych, które znajdziecie w kioskach, stacjach paliw, sklepach zaraz przed granicą (Austria, Czechy, Słowacja) oraz płatności za autostradę w Chorwacji. Łączny koszt w obie strony wyniósł nas ok. 400 zł.

Wrzesień w Chorwacji to ryzyko, jeśli chodzi o pogodę. My nieszczęśliwie trafiliśmy na kilka dni wielkich powodzi, które szczególnie dotknęły region, w którym przebywaliśmy.

W Chorwacji płaci się w Kunach, w Austrii w Euro, w Czechach są to Korony Czeskie.

Miejscowość Tisno, jak i pobliskie miasteczka są jednak bardzo małe. Warto więc pamiętać, żeby mieć przy sobie gotówkę.

Jednymi z najlepszych pamiątek jakie można przywieźć z Chorwacji są wspaniałe wyroby regionalne – wędzona szynka, oliwki, oliwa z oliwek, wino, piwo.

Park Narodowy Krka to wielki obszar, bo liczy aż 109 km². Warto więc przeznaczyć cały dzień na jego zwiedzanie.
1 Comment on Our Holidays in Croatia

Type on the field below and hit Enter/Return to search