EXPLORENATION

A couple from Poland in their early twenties who share their passion for travelling, food and photography.

Category: Places

Valentine’s Day in Paris

Spending Valentine’s Day in Paris is a dream of many couples. We did not have it in plan, but we liked this coincidence. For both of us it was the first visit to the French capital. When booking a hotel, we were guided by the price and proximity to the metro.

Welcome, this time from Paris.

For both of us it was the first visit to the French capital. When booking a hotel, we were guided by the price and proximity to the metro – it is the best way to communicate, or rather to teleport through this huge city. Our hotel was located in the 18th district, on the hill Montmartre, a few hundred meters from the popular monument – the Basilica Sacre Coeur. It is a beautiful area full of charming streets with cafes, local shops and bakeries.

Witamy, tym razem z Paryża.

Dla obojga z nas była to pierwsza wizyta w stolicy Francji. Rezerwując hotel kierowaliśmy się ceną i bliskością do metra – to najlepszy sposób komunikacji a raczej teleportacji po tym ogromnym mieście. Nasz hotel mieścił się w dzielnicy 18stej, na wzgórzu Montmartre, kilkaset metrów od popularnego zabytku – bazyliki Sacre Coeur. Jest to piękna okolica obfita w urocze uliczki z kawiarniami, lokalnymi sklepikami i piekarniami.

On the first day of our stay, we asked the local bartender which place he would recommend for breakfast. And so on the next day we savored delicious baguettes and cakes from the nearby bakery Les Deux Frères.

Już pierwszego dnia pobytu podpytaliśmy lokalnego barmana, jakie miejsce poleca nam na śniadanie. I tak o to kolejnego dnia delektowaliśmy się przepysznymi bagietkami i ciastami z pobliskiej piekarni Les Deux Frères.

When booking a hotel in an unknown city, it is worth reading the opinions of people who traveled there earlier. So far we haven’t been disappointed by any place of accommodation, which we always book through the same website. If, like us, you are looking for a hotel with a French atmosphere, and additionally at an affordable price, we recommend booking.com.

Rezerwując hotel w nieznanym mieście warto poczytać opinie podróżujących tam wcześniej osób. My do tej pory nie zawiedliśmy się jeszcze na żadnym miejscu noclegu, które zawsze rezerwujemy przez tę sama stronę. Jeśli również jak my szukacie hotelu przesiąkniętego francuskim klimatem, a dodatkowo w przystępnej cenie, polecamy booking.com.

Spending valentine’s day in Paris is a dream of many couples. We did not have it in plan, but we liked this coincidence. It was at least a good excuse to choose restaurants of a slightly higher standard than usual – they served snails, so it looked like one for us. Finding an atmospheric place for a beer and french fries in our district wasn’t a problem. Going out for a walk in the evening, it was impossible to miss the beautifully lit places decorated in Parisian style. In addition, we often found the so-called happy hour – a cheaper drink, plus an aperitif, that’s the way we like it.

Wyjazd do Paryża i spędzenie tam dnia zakochanych to marzenie niejednej pary. My nie mieliśmy tego w planie, ale ten zbieg okoliczności przypadł nam do gustu. Był to przynajmniej dobry pretekst do wybrania restauracji o trochę wyższym standardzie niż zazwyczaj – podawali ślimaki, więc tak nam się przynajmniej wydawało. Znalezienie klimatycznego miejsca na piwo i French fries w naszej dzielnicy nie stanowiło żadnego problemu. Wychodząc wieczorem na spacer, nie sposób było przejść obojętnie obok pięknie oświetlonych lokali urządzonych w paryskim stylu. Dodatkowo często trafiliśmy na tzw. happy hour – tańszy drink, a do tego aperitif, a to jak najbardziej nasze klimaty.

Paris is loaded with beautiful movie-like views, exceptional with its architecture. It’s very easy to fall in love with it, but this feeling diminishes the moment you try to squeeze through the crowd of tourists right next to the main attractions. But do not be discouraged! Because, after all, it is worth coming here, even for the most delicious baguettes you ever had in your life.

Au revoir friends!

Paryż to miasto hojne w kadry jak z filmu, niezwykłe w swojej architekturze. Bardzo łatwo się w nim zakochać, jednak to uczucie maleje, w chwili kiedy próbujesz przecisnąć się przez tłum turystów zaraz obok głównych atrakcji. Ale nie zniechęcajcie się! Bo mimo wszystko, warto tu przyjechać, choćby nawet dla tych najsmakowitszych bagietek pod słońcem.

Au revoir przyjaciele!
No Comments on Valentine’s Day in Paris

Three Nights in Tel Aviv – Video

A new video from our recent trip to Tel Aviv, Israel. You can read more about it by clicking here. We hope that you like it as much as we…

A new video from our recent trip to Tel Aviv, Israel. You can read more about it by clicking here. We hope that you like it as much as we do!
No Comments on Three Nights in Tel Aviv – Video

The Beautiful Krka National Park

When booking our apartment in Croatia we didn’t think about the attractions in the surrounding area as we mainly craved for great weather. On our way to Tisno we noticed street signs guiding to the Krka National Park and decided to research what it’s all about.

When booking our apartment in Croatia we didn’t think about the attractions in the surrounding area as we mainly craved for great weather. On our way to Tisno we noticed street signs guiding to the Krka National Park and decided to research what it’s all about.

Rezerwując nasz apartament w Chorwacji, nie myśleliśmy o atrakcjach w okolicy, ponieważ chcieliśmy przede wszystkim cieszyć się wspaniałą pogodą. W drodze do Tisno zauważyliśmy znaki drogowe prowadzące do Parku Narodowego Krka i postanowiliśmy więc sprawdzić co to za miejsce.

About the park

Being situated in the beautiful Šibenik – Knin county, it is the second most visited national park in Croatia and encloses an area of 109 square kilometers along the Krka River. As well as the lower part of Čikola river. The Krka National Park is an enormous, mostly unchanged region of exceptional and multifaceted natural value, and includes one or more preserved or insignificantly altered ecosystems.

Położony w pięknym regionie Šibenik – Knin, jest drugim najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Chorwacji i obejmuje obszar 109 kilometrów kwadratowych wzdłuż rzeki Krka. Podobnie jak dolna część rzeki Čikola. Park Narodowy Krka jest ogromnym, w większości nienaruszonym regionem o wyjątkowej i różnorodnej wartości przyrodniczej i obejmuje jeden z niewielu dobrze zachowanych lub nieznacznie zmienionych ekosystemów.

Getting to Krka National Park

The most comfortable way to explore the park is by car as you need to drive between the five main entrances: Skradin, Lozovac, Roški Slap, Krka Monastery and Burnum. If you are coming from Split it might take you around 1,5 hour, from Zadar 1 hour and from Šibenik 20 minutes.

In case you don’t have a car there is some options to get a bus from the cities mentioned above. There’s also a possibility of doing a day trip with one of the local tour guides.

Najwygodniejszym sposobem zwiedzania parku jest jazda samochodem ze względu na to że trzeba się przemieszczać pomiędzy pięcioma głównymi wejściami: Skradin, Lozovac, Roški Slap, Klasztor Krka i Burnum. Jeśli przyjeżdżasz ze Splitu, podróż zajmie Ci około 1,5 godziny, z Zadaru 1 godzinę, a  Szybenika 20 minut. 

Jeśli nie masz samochodu, możesz skorzystać z autobusu z wyżej wymienionych miast. Istnieje również możliwość zrobienia jednodniowej wycieczki z jednym z lokalnych przewodników.

Roški slap

After seeing the remote Visovac Monastery we spent the most of our time at Roški slap. An area with beautiful waterfalls, some educational hiking paths and an old mill which has been transformed into a multifunctional area for tourists. There is a traditional dalmatian restaurant called “Konoba Kristijan”. You can try dalmatian prosciutto or some other domestic meals whilst dipping your feet into a waterfall. In addition to that there is a workshop for children, a museum of local tradition and a place where you can see how processing corn traditionally looked like.

Po obejrzeniu odległego klasztoru Visovac spędziliśmy większość czasu w Roški slap. Obszar z pięknymi wodospadami, edukacyjnymi szlakami pieszymi i starym młynem, który został przekształcony w wielofunkcyjny teren dla turystów. Jest tam tradycyjna dalmatyńska restauracja “Konoba Kristijan”. Możesz spróbować dalmatyńskiego prosciutto lub innych domowych dań podczas zanurzania stóp w wodospadzie. Oprócz tego odbywają się warsztaty dla dzieci, jest muzeum lokalnej tradycji i miejsce, w którym można zobaczyć, jak tradycyjnie wyglądała obróbka zboża.

The educational hiking trails can be chosen by difficulty. We decided to take a trail around waterfalls looking like stairs and wandered into a more difficult path which led us to a pre historical cave Oziđana pećina (5000 BC to about 1500 BC). Some years ago an archaeological study revealed various artefacts showing the history of this place: stone tools, stone knives and  animal bones inside the cave.

 Edukacyjne szlaki turystyczne można wybierać według trudności. My zdecydowaliśmy się na szlak wokół wodospadów wyglądających jak schody i weszliśmy na trudniejszą ścieżkę, która doprowadziła nas do prehistorycznej jaskini Oziđana pećina (5000 pne – 1500 pne). Kilka lat temu archeologiczne badania ujawniły tam artefakty ujawniające historię tego miejsca: kamienne narzędzia, kamienne noże, i różne kości zwierzęce wewnątrz jaskini.

Near the cave you have the opportunity to see Roški slap from an incredibly beautiful perspective. With a view overlooking waterfalls and surrounding mountains, it is worth stopping and resting moments after an exhausting climb to the top.

W pobliżu jaskini mieliśmy okazję zobaczyć Roški Slap z niesamowicie pięknej perspektywy. Z widokiem na takie wodospady i okoliczne góry warto zatrzymać się i odpocząć chwile po wyczerpującej wspinaczce na szczyt.

Useful Tips

  • only 10,000 visitors are permitted at any one time at Skradinski Buk – so be sure to secure your tickets in advance. You can use to following website to find more information: www.parkovihrvatske.hr/webshop
  • as some of the areas allow swimming during the summer months you should take swimming gear with you
  • W Skradinski Buk dozwolone jest jednorazowo tylko 10 000 odwiedzających, dlatego pamiętaj o wcześniejszym zarezerwowaniu biletów. Możesz użyć następującej strony internetowej aby znaleźć więcej informacji: www.parkovihrvatske.hr/webshop
  • ponieważ niektóre obszary pozwalają na pływanie w miesiącach letnich warto zabrać ze sobą strój kąpielowy.
No Comments on The Beautiful Krka National Park

Three Nights in Tel Aviv

The incredible longing for the sun and the need to break away from the busy everyday life resulted in a quick planning of our four day trip to beautiful Tel Aviv.

The incredible longing for the sun and the need to break away from the busy everyday life resulted in a quick planning of our trip to Tel Aviv. In the past, we planned to visit Israel, but we had security concerns because the country is in a constant political conflict. In just 5 hours, we got from cold Poland to hot Israel. Despite only 4 days of stay, all our expectations were met. The city gave us beautiful weather, the opportunity to relax on the beach and stunning architecture.

Niesamowita tęsknota za słońcem i potrzeba oderwania się od pracowitej codzienności zaskutkowały szybkim zaplanowaniem naszego wyjazdu do Tel Awiwu. W przeszłości planowaliśmy odwiedzić Izrael, ale mieliśmy obawy dotyczące bezpieczeństwa ze względu na to że kraj jest w nieustannym konflikcie politycznym. W zaledwie 5h przemieściliśmy się z mroźnej Polski do gorącego Izraela. Mimo jedynie 4 dni pobytu wszystkie nasze oczekiwania zostały spełnione. Miasto podarowało nam piękną pogodę, możliwość relaksu na plaży i zachwycającą architekturę.

City Centre (Centrum miasta)

The Tel Aviv Center is modern and full of life, very much like European cities. Walking through crowded streets, you can say that the city is not cluttered, but it is neglected, and the air seems dense.

Centrum Tel Awiwu jest nowoczesne i pełne życia, w dużej mierze bardzo przypominające europejskie miasta. Spacerując tłocznymi ulicami można stwierdzić że miasto nie jest zaśmiecone, jednak jest zaniedbane, a powietrze wydaje się gęste.

Lying on one of the local beaches you can have an impression that the panorama of the city is constantly changing, many new buildings are being built, but old buildings are no longer used.

If you have heard about ghost buildings, there is no shortage of them in Tel Aviv. This is how you can call some of the places that stand in the middle of popular stores or restaurants. Between such great contrasts of poverty and prosperity, one can not pass by indifferently.

Leżąc na jednej z lokalnych plaż można mieć wrażenie że panorama miasta bez przerwy się zmienia, powstaje wiele nowych budynków, za to stare budowle przestają być użytkowane.

Jeżeli słyszeliście o budynkach widmo, w Tel Awiwie ich nie brakuje. Właśnie tak można nazwać niektóre z miejsc, które stoją pomiędzy popularnymi sklepami czy restauracjami. Między tak wielkimi kontrastami biedy i zamożności nie jest się w stanie przejść obojętnie.

Beaches in Tel Aviv are very clean and tidy. The beautiful promenade along the waterfront gives you the possibility of walking or riding an electric bicycle to many popular attractions. There is even one bay in which there are three completely different beaches: the first for orthodox Jews, the second for homosexuals and the third for people with dogs. What may seem paradoxical to us, is normal for the residents of Tel Aviv and testifies to their tolerance.

Plaże w Tel Awiwie są bardzo czyste i zadbane. Przepiękna promenadą wzdłuż nabrzeża ma się możliwość dojścia lub dojechania elektrycznym rowerem do wielu atrakcji. Istnieje nawet jedna zatoczka w której znajdują się trzy kompletnie różne plaże: pierwsza dla ortodoksyjnych żydów, druga dla homoseksualistów, a trzecia dla osób z psami. Co dla nas może się wydawać paradoksalne, dla mieszkańców Tel Awiwu jest normalne i świadczy o ich tolerancyjności.

Old Jaffa

Jaffa is the oldest part of Tel Aviv and an ancient port city where Jonah, Solomon and St. Peter made biblical history. It’s full of charming art galleries, flea markets and historical buildings providing an interesting contrast to the modern parts in the north.

Jaffa to najstarsza część Tel Awiwu i starożytne miasto portowe, w którym Jonasz, Salomon i św. Piotr tworzyli historię biblijną. Jest pełna uroczych galerii sztuki, pchlich targów i historycznych budynków, stanowiących ciekawy kontrast do nowoczesnych części miasta na północy.

If touring Jaffa you shouldn’t miss the port. It’s an enchanting place with fish restaurants and interior design galleries at your footstep. You can see the fresh fish being brought by the fisherman and cooked directly in front of you. Shrimps, calamari or tilapia, it’s your choice.

Jeśli zwiedzacie Jaffę, nie możecie pominąć portu. To urocze miejsce, w którym znajdują się restauracje rybne i galerie wnętrz. Można zobaczyć jak świeże ryby zostają przynoszone przez rybaka i przyrządzane bezpośrednio przed tobą. Krewetki, kalmary lub tilapia, to Ty wybierasz co najbardziej Ci odpowiada.

White City (Białe Miasto)

Tel Aviv is also called the “White City” due to the fact that it has the largest number of buildings built in Bauhaus and international style in the world. In the 1930s, over 4,000 buildings were built by Jewish architects who fled to Palestine from Nazi Germany. The Bauhaus Center in Dizengoff offers guided tours twice a week.

Tel Awiw jest również nazywany “Białym Miastem” ze względu na to że znajduje się w nim największa na świecie liczba budynków wybudowanych w stylu Bauhaus i międzynarodowym. W latach 30. XX wieku zostało wybudowane ponad 4000 budynków przez żydowskich architektów którzy uciekli do Palestyny z nazistowski Niemiec. Bauhaus Center w Dizengoff oferuje dwa razy w tygodniu wycieczki z przewodnikiem.

Summary (Podsumowanie)

Tel Aviv charged our batteries! Despite the unpleasant controls at the airport, we would undoubtedly repeat the trip once again. Tel Aviv is an unusual city, in its own way very European, and more often in skyscrapers and yet having its own unusual history.

Tel Awiw naładował nasze akumulatory! Mimo nieprzyjemnej kontroli na lotnisku, bez wątpienia powtórzylibyśmy wyjazd raz jeszcze. Tel Awiw to niezwykłe miasto, na swój sposób bardzo europejskie, coraz liczniejsze w drapacze chmur a mimo wszystko posiadające swoją niezwykła historię.

Sample Prices (Przykładowe ceny)

1 EUR – 4,15 ILS

1 PLN – 0,99 ILS

Water – Woda 5 ILS

Juice – Sok 9 ILS

Beer – Piwo 10 ILS

Beer in a local – Piwo w lokalu 22 ILS

Wine – Wino 30 ILS

Fresh juice – Świeżo wyciskany sok 20 ILS

Pizza 50 ILS

Salad – Sałatka 45 ILS

Falafel 20 ILS

Hummus 5 ILS

Chips – Chipsy 17 ILS

Cookies – Ciastka 15 ILS

Olives – Oliwki 10 ILS

Bread – Chleb 11 ILS

Chocolate – Czekolada 6 ILS

Useful Tips (Przydatne porady)

  • Sabbath is Judaism’s day of rest and seventh day of the week, on which from a few minutes before sunset on Friday evening until the appearance of three stars in the sky on Saturday night most of the restaurants, cafes and shops will be closed.
  • Google Maps’ Public Transport feature is a great and accurate way to see how to get around Tel Aviv.
  • We recommend you to be in your terminal about 3 hours before departure as the customs might investigate you longer than on other airports. Answer all questions honestly and politely, assuming you have nothing to hide you will be allowed in and out without any problem.

 

  • Szabat jest dniem odpoczynku i siódmym dniem tygodnia, który trwa od kilku minut przed zachodem słońca w piątkowy wieczór, aż do pojawienia się trzech gwiazd na niebie w sobotni wieczór, większość restauracji, kawiarni i sklepów jest zamknięta.
  • Funkcja transportu publicznego Map Google to świetny i dokładny sposób na dowiedzenia się jak poruszać się po Tel Awiwie.
  • Zalecamy, abyś był w swoim terminalu około 3 godziny przed odlotem, ponieważ służby celne mogą prowadzić kontrolę dłużej niż na innych lotniskach. Odpowiadaj na wszystkie pytania szczerze i grzecznie, zakładając że nie masz nic do ukrycia, będziesz mógł wejść i wyjść bez problemu.
1 Comment on Three Nights in Tel Aviv

Our Holidays in Croatia

The town of Tisno is located in a very convenient area for people wishing to explore the Dalmatian area by car. Unlike the bigger cities it is a much quieter location, far from the tourist crowd and night life.

Our decision on this year’s holiday destination has been affected by many factors. We planned to spend a little money and only had 10 days to rest. In addition, we didn’t take into account trips organized by travel agencies, because we love adrenaline when planning a vacation on our own. The prices of airline tickets for the corresponding dates unfortunately was not attractive. Eventually we decided to go to sunny Croatia – by car.

Na naszą decyzję celu tegorocznych wakacji złożyło się wiele czynników. Planowaliśmy wydać niewiele pieniędzy i dysponowaliśmy jedynie 10 dniami na wypoczynek. Dodatkowo nie braliśmy pod uwagę wycieczek organizowanych przez biura podróży, gdyż kochamy adrenalinę przy planowaniu wypoczynku na własną rękę. Ceny biletów lotniczych na odpowiadające nam terminy niestety nie były atrakcyjne. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wyjazd do słonecznej Chorwacji – samochodem.

Traveling by car is a great way to explore other countries.

Planning our stay in Dalmatia began with the preparation of the route. We traveled through the Czech Republic, Austria and Slovakia. The first resting place on the road was Wiener Neustadt, a city near Vienna, where we found an accommodation with a very reasonably price. On the way back we decided to stay at Orea Resort Santon, which is located on the outskirts of the Czech town of Brno. Both places proved to be very good for a one night stop.

Podróż samochodem to świetna okazja na zwiedzenie po drodze również innych państw.

Planowanie naszego pobytu w Dalmacji zaczęliśmy od przygotowania trasy. Przejechaliśmy przez Czechy, Austrię i Słowację. Miejscem pierwszego odpoczynku w drodze było Wiener Neustadt, miasto nieopodal Wiednia, w którym znaleźliśmy nocleg w bardzo przystępnej cenie. W drodze powrotnej postanowiliśmy zatrzymać się w Orea Resort Santon, który mieści się na obrzeżach czeskiej miejscowości Brno. Oba miejsca sprawdziły się bardzo dobrze jako jednonocny przystanek.

Our landing place was Tisno – a charming, peaceful town situated between Split and Zadar. By booking.com, we booked a large, modern room with a beautiful view of a quiet Mediterranean bay. Apartment Antonio we can sincerely recommend, especially for the sake of pleasant, helpful service, cleanliness and great location. (By clicking on this link you will get a 15 € discount for the next booking) An additional advantage is the restaurant located on the ground floor of the building right next to the water. You can eat fresh Croatian dishes enjoying a wonderful sunset view. What more could you want!

Naszą przystanią była miejscowość Tisno – urokliwe, spokojne miasteczko położone między Splitem a Zadarem. Przez stronę booking.com, zarezerwowaliśmy duży, nowoczesny pokój z pięknym widokiem na cichą zatokę Morza Śródziemnego. Apartament Antonio możemy szczerze polecić, szczególnie ze względu na przesympatyczną, pomocną obsługę, czystość i świetną lokalizację. (Klikając na ten link dostaniesz 60zł rabatu na następną rezerwację). Dodatkowym atutem jest restauracja mieszcząca się na parterze budynku zaraz obok wody. Możemy w niej zjeść świeże dania kuchni chorwackiej ciesząc się wspaniałym widokiem na zachód słońca. Czego chcieć więcej!

Tisno is located in a very convenient area for people wishing to explore the Dalmatian area by car. Unlike the bigger cities it is in a much quieter location, far from the tourist crowd and night life. The town is famous for its popular Soundwave music festival, which attracts young people from all over Europe every year. In addition to the small towns near our hotel, we also had the opportunity to visit Šibenik, Zadar and Krka National Park, which will have separate posts on the blog soon.

Tisno jest położone w bardzo dogodnej okolicy dla ludzi, którzy chcą zwiedzić tereny Dalmacji samochodem. W przeciwieństwie do większych miast jest to znacznie spokojniejsza lokalizacja, z dala od tłumu turystów i życia nocnego. Miejscowość słynie jednak z popularnego festiwalu muzycznego Soundwave, który co roku przyciąga młodych ludzi z całej Europy. Oprócz małych miejscowości w pobliżu naszego hotelu, mieliśmy okazję zwiedzić również miejscowość Szybenik, Zadar oraz Park Narodowy Krka, o których osobne posty pojawią się na blogu już wkrótce.

Useful information:

When deciding on a car trip you have to remember to buy car vignettes that you will find in kiosks, fuel stations and shops just outside the border (Austria, Czech Republic, Slovakia). As well as payments for the motorway in Croatia. The total cost in both directions was about 100€.

September in Croatia is a risk in terms of weather. We unfortunately missed a few days because of great floods, which particularly affected the region where we were staying.

In Croatia, the currency is Kuna, in Austria Euro and in Czech Republic there are Czech crowns.

The town of Tisno and the nearby towns are, however, very small. So remember to have cash on hand.

One of the best souvenirs you can bring from Croatia is the wonderful regional products – smoked ham, olives, olive oil, wine, beer.

Krka National Park is a large region, with an area of ​​109 km². It is worth to spend the whole day on his sightseeing.

Przydatne informacje:

Decydując się na podróż autem musicie pamiętać o wykupieniu winiet samochodowych, które znajdziecie w kioskach, stacjach paliw, sklepach zaraz przed granicą (Austria, Czechy, Słowacja) oraz płatności za autostradę w Chorwacji. Łączny koszt w obie strony wyniósł nas ok. 400 zł.

Wrzesień w Chorwacji to ryzyko, jeśli chodzi o pogodę. My nieszczęśliwie trafiliśmy na kilka dni wielkich powodzi, które szczególnie dotknęły region, w którym przebywaliśmy.

W Chorwacji płaci się w Kunach, w Austrii w Euro, w Czechach są to Korony Czeskie.

Miejscowość Tisno, jak i pobliskie miasteczka są jednak bardzo małe. Warto więc pamiętać, żeby mieć przy sobie gotówkę.

Jednymi z najlepszych pamiątek jakie można przywieźć z Chorwacji są wspaniałe wyroby regionalne – wędzona szynka, oliwki, oliwa z oliwek, wino, piwo.

Park Narodowy Krka to wielki obszar, bo liczy aż 109 km². Warto więc przeznaczyć cały dzień na jego zwiedzanie.
1 Comment on Our Holidays in Croatia

Top 5 Food & Coffee Places In Dublin

When it comes to food establishments we managed to explore a lot of them during our time in Dublin. This post portrays our favourite spots to have a delicious meal, enjoy a great barista coffee or get carried away by an amazing atmosphere.

When it comes to food establishments we managed to explore a lot of them during our time in Dublin. This post portrays our favourite spots to have a delicious meal, enjoy a great barista coffee or get carried away by an amazing atmosphere.

No Comments on Top 5 Food & Coffee Places In Dublin

Top 5 Outdoor Activities Around Dublin

When it comes to outdoor activities Dublin has definitely a lot to offer. Being located just by the ocean and being surrounded by numerous mountains is something we tried to…

When it comes to outdoor activities Dublin has definitely a lot to offer. Being located just by the ocean and being surrounded by numerous mountains is something we tried to take advantage of as much as possible. This post depicts 5 of our favourite activities you should consider doing when traveling to Baile Átha Cliath.

No Comments on Top 5 Outdoor Activities Around Dublin

Guinness Storehouse

The Guinness Storehouse is a multi floor museum which brings you through the process of making Ireland’s most famous beer and it’s history. However it goes far beyond that …

The Guinness Storehouse is a multi floor museum which brings you through the process of making Ireland’s most famous beer and it’s history. However it goes far beyond that …

No Comments on Guinness Storehouse

Industry & Co

The joy from newly discovered places is even bigger when we get to them unintentionally. If we have enough time we don’t want to go easy and without rush we…

The joy from newly discovered places is even bigger when we get to them unintentionally. If we have enough time we don’t want to go easy and without rush we let ourselves dive into the city. Our attention is drawn to carefully arranged interiors which are refined in every detail.

One of them is Industry & Co. located on Drury Street in the center of Dublin, Ireland.

No Comments on Industry & Co

Type on the field below and hit Enter/Return to search